مجله هشتگ کتاب

چهل نکته کوتاه برای موفقیت

ig kji jhi fvhd ltrdj 11zon

یک-براي رسیدن به حداکثر موفقیت و بهره وري ٬ به بلوك هاي زمانی احتیاج دارید.مشخص کنید براي انجام دادن هر بخش و جزئی از کار به چه مدت زمان، احتیاج دارید. این مدت زمان را صرف انجام دادن آن کار بکنید تا به انتها برسد و هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادي است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.

دو-براي رسیدن به قله باید از قدرت جذبه برخوردار بود.جذبه همه چیز است و هیچ چیز نیست.تلاش و پشتکار،ظاهر،نحوه راه رفتن،تناسب اندام،صدا و آرامش در رفتار وحرکات ،خوش قیافه یا زیبا بودن اصلا لازم نیست،تنها چیزي که نیاز دارید جذبه است.

سه-اساسی ترین عامل در رسیدن به موفقیت استقامت است،استقامت یعنی تصمیم قاطع به اینکه هرگز اجازه ندهید انرژي یا شور واشتیاقتان با یاس و ناامیدي که ناگریز به سراغتان می آید،سرد وخاموش شود.

چهار-ذهن نیمه هوشیار شما این کتابخانه قدرتمند ذهن شماست.ذهن نیمه هوشیار همه تجربه ها،دانشها،تصمیمات،ایده ها،واندیشه هاي شما را دریافت و ذخیره سازي می کند ومی تواند هر لحظه که بخواهد به آنها دسترسی داشته باشد.ذهن نیمه هوشیار شما همه اطلاعات را به یاد می آورد تا از آن براي حل مسئله استفاده نماید.

پنج-مشکلات را فرصت بدانید: دومین عاملی که خلاقیت شما را تحریک میکند و ذهن مثبت تان را فعال می سازد ٬ مشکلات مبرم است.این عامل را زمانی می توان دید که تحت فشار مشکلات و موانعی باشید که موجب میشوند به بهترین نحو از ذهن تان استفاده کنید.روبه رو شدن با مشکلات زندگی و حل آنها شما را قدرتمندتر و باهوش تر میکند و به بهترین نتایج می رساند.

شش-به واقعیتها توجه کنید. احتمالا مهم ترین علت موفقیت در زندگی ،رسیدن به علم و روشنی و وضوح است-اینکه بدانید چه کسی هستید،چه می خواهید و در چه شرایطی قرار دارید.هر چه درباره طبیعت بحرانی که با آن رو برو شده اید اطلاعات بیشتري داشته باشید،آرام می شوید و تصمیمات بهتري می گیرید.

هفت-کلید هاي شهامت واعتمادبه نفس تقویت شهامت واعتماد به نفس از راه علمی و مهارتی، امکان پذیراست.هر چقدربیشتر در جهت یادگیري چیزهایی که براي رسیدن به هدف هایتان نیاز دارید تلاش کنید،از سویی کم تر دچار ترس خواهید شد و از سوي دیگر شهامت واعتماد به نفس شما تقویت خواهد شد.

هشت-مداومت بزرگترین سرمایه شماست بزرگترین سرمایه شما این است که وقتی دیگران دست از کار کشیدند ٬ شما به تلاشتان ادامه بدهید . بی .سی.فوربز کسی که مجله فوربز را چاپ کرد و در تاریکترین روزهاي کسادي از آن یک نشریه عمده ساخت ٬ مینویسد: تاریخ نشان میدهد موفق ترین اشخاص قبل از رسیدن به موفقیت با موانع فراوانی روبه رو می شوند. آنها پیروز شدند زیرا با شکست مایوس نگردیده اند.

نه-همه روزه براي انجام دادن کارهاي مهم وقتی را اختصاص دهید.درباره کارهایی که می خواهید انجام بدهید از قبل برنامه ریزي کنید.صبح اول وقت،چند کار کوچک اما خیلی مهم را انجام بدهید.وبعد از آن مستقیما به سر وقت کارهاي مهم بروید و تا زمانی که آنها را تمام نکرده اید،آرام نگیرید.

ده-.خود باوري ،کلید شخصیت شماست.در اصل همان احساسی که درباره ي خودتان دارید بیشتر از هر عامل دیگري ،میزان اثر گذاري شما بر روي دیگران را تعیین می کند.خود باوري به بهترین نحو بدین گونه تعریف می شود که (شما خود را چقدر دوست می دارید.)

business key
یازده-برنامه ریزي کنید واز قبل آماده شوید. توانایی شما براي تعیین مقصد یا هدف وسپس فکر کردن و برنامه ریزي آن قبل از شروع سفر ،می تواند به شدت از میزان عدم قطعیت شما کاسته واحتمال رسیدن به هدف را افزایش دهد.این جمله را به یاد داشته باشید:(شروع خوب،نیمی از کار است)

دوازده-هر جایی که هستید و هر کاري که می کنید براي خودتان است.امروز شما هر چه باشید و یا هر چه در آینده به آن تبدیل گردید،موضوعی مربوط به خودتان است.زندگی امروز شما مجموعه انتخابها،تصمیمات و اقداماتی است که تا به حال کرده اید.می توانید با تغییر دادن رفتار خود آینده تان را تغییر بدهید.می توانید تصمیمات جدي بگیرید،انتخابهاي جدید بکنید تا به کسی که می خواهید بشوید تبدیل گردید و به آنچه در زندگی می خواهید دست پیدا کنید.

سیزده-واقعیت این است:شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید،به جاي آن آنچه را که باور دارید می بینید.باورهاي عمیقا”شکل گرفته شما ، تولید شخصیتی می کند که واقعیت بیرونی شما را مخدوش می سازد و سبب می شود که اشیا و امور را نه به شکلی که وجود دارند،بلکه به شکلی که باور دارید ببینید.

چهارده-اگر ارتباط با افراد مثبت اندیش کلید موفقیت است،پس آن روي سکه نیز خود داري از ارتباط با افراد بدبینی است که ذهنی مسموم دارند.این افراد منبع اصلی ناراحتی ها هستند.مشکل با چنین افرادي،منبع اصلی استرس و ناامیدي است.افراد بدبین بیش از هر عامل دیگري،لذت زندگی شما را از بین می برند.

پانزده-مهمترین مسئله مورد ملاحظه در هر شغل،جریان گردش پولی است.این جریان که اهمیت آن مانند نسبت خون یا اکسیژن به مغز است.تفاوت حیاتی میان مرگ و زندگی ،شکست یا موفقیت هر کاري به شمار می آید. غالباً وقفه اي غیر منتظره در جریان گردش پولی ، باعث یک بحران شده و حتی بقاء و تداوم یک شرکت را به خطر می اندازد.توانایی شما در برخورد با یک وقفه در جریان پولی ، نشانه ي هوش و قابلیتتان به عنوان یک تاجر یا صاحب یک شغل است.

شانزده-شاید مهم ترین اصل ذهنی و معنوي که تاکنون کشف شده است،این باشد که به همان کسی تبدیل خواهید شد که همیشه به آن فکر می کنید.جهان خارج مانند آینه اي از دنیاي درون شماست.آن چه در خارج اتفاق می افتد،انعکاسی از چیزي است که در درون شما روي می دهد.می توانید با نگاه کردن به شرایط زندگی خارجی یک نفر،بگویید در درون او چه می گذرد.غیر از این نمی تواند باشد.

هفده-طبیعت هیچ شوخی و کنایه اي را نمی فهمد.همیشه حقیقی،جدي و سرسخت است.همیشه حق با اوست و خطاها و اشتباهات همواره از جانب انسان بوده است.انسانی را که نتواند قدردانی کند، حقیر می داند و فقط انسان هاي پاك و واقعی را برمی گزیند و رازهایش را براي آن ها بازگو می کند.

هجده-موفقیت اتفاقی به دست نمی اید وبه شانش بستگی ندارد،بلکه به طراحی وبرنامه ریزي خوب وابسته است ومربوط به موضوع علت ومعلول خواهد بود.

نوزده-خوب صحبت کردن در جمع در تمام مراحل زندگی به شما کمک می کند. اما یادگیري خوب صحبت کردن با مخاطبان دلیل مهم تري دارد. روانشناسان می گویند سطح اعتماد به نفس، یا این که ((چقدر خود را دوست داریم )) کیفیت زندگی درونی و بیرونی را تا حد زیادي تعیین می کند.

بیست-سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند؛اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشند،همان چیزي می شویم که آرزو داریم و همان کاري را می کنیم که می خواهیم.

بیست ویک-بسیاري از آدم ها ، شکست می خورند چون زود دست از تلاش می کشند ، آنها وقتی می بینند همه چیز علیه شان است ، ایمانشان را از دست میدهند.
آنها شهامت ایستادگی و ادامه مبارزه براي از میان برداشتن آنچه که غلبه ناپذیر و حل نشدنی به نظر می رسد ، را ندارند. اگر ما آدمها از جا برخاسته و دست به
کارهاي غیر ممکن بزنیم ، آنگاه خیلی زود حقیقت این سخن قدیمی که ” هیچ چیز غیر ممکن نیست ” را خواهیم یافت. ترس را کنار بگذارید که در اینصورت میتوانید هر چه را که میخواهید انجام دهید.

بیست ودو-اگر شخص مثبت و سازنده اي باشید، در قبال خود و آنچه برایتان اتفاق می افتد قبول مسئولیت می کنید.دیگران را سرزنش نمی کنید و بهانه نمی آورید.
اگر از موقعیتی راضی نیستید،دست به کار می شوید تا آن را تغییر بدهید. و اگر نتوانید آن را تغییر بدهید،آن را می پذیرید. اما هرگز شکایت نمی کنید.

money dollars success business 4
بیست وسه-رشد و بهسازي شخصی در تمام مدت عمر و متعهد شدن براي رسیدن به سطح بهترین ها به تصمیم جدي و قدرت اراده بستگی دارد. هرگاه مطلب جدیدي می آموزید و از آن استفاده میکنید ، عزت نفس و احترام به خود شما افزایش میابد . احساس میکنید کنترل کسب مداخل خود را در دست دارید که این یکی از مهمترین بخشهایی زندگی شماست .

 

بیست وچهار-ارزشمند ترین دارایی که درراه دستیابی به اهداف ورسیدن به مقصد دارید،ذهن شماست.ارزش ،شامل توانایی فکرکردن درباره هویت وخواسته هایتان است.بیش از 80%موفقیت شما حاصل صرف زمانی براي تفکر دقیق وواضح درخصوص اهداف،خواسته ها ونوع موفقیت تان است.

بیست وپنج-روانشناسی مدیریت بر زمان مبتنی بر یک اصل ساده به نام قانون کنترل است.این قانون می گوید شما به اندازه اي درباره خود احساس خوب پیدا می کنید که احساس کنید کنترل زندگی خود را در دست دارید. این قانون در ضمن می گوید هر اندازه که احساس کنید کنترل زندگی یا کار خود را بر عهده ندارید، درباره خود منفی می اندیشید.

بیست وشش-یکی از بزرگترین دشمنان در زندگی، تردید و دودلی ماست. شما باید به خاطر داشته باشید براي آنچه انجام می دهید، هیچ محدودیتی وجود ندارد، بلکه خود شما عامل تمام محدودیت هاي مسیر حرکتتان هستید. بیست وهفت-کسی در زندگی به عظمت می رسد و کسی موفقیت چشمگیري به دست می آورد که بتواند نیروهاي خود را در یک کانال خاص جمع کند.

بیست وهشت-موفق ترین افراد آنهایی هستند که به فکر راه هاي تحقق طولانیمدت اهداف خود هستند. آنها تا حد ممکن به آینده می نگرند تا مسیر و اهداف آینده را مشخص کنند و سپس به زمان حال باز می گردند تا بایدها و نبایدها را براي رسیدن به خواسته هاي خود مشخص کنند.

بیست ونه -ششدلیل براي آنکه چرا هنوز پتانسیل کامل خود را عملی نکرده اید شما به اندازهء کافی با خودتان صداقت ندارید . شما اهداف صحیحی تعیین نکرده اید . شما به اندازهء کافی سازمان یافته نیستید . شما به اندازهء کافی کنجکاو نیستید . به اندازهء کافی تمرکز ندارید . به اندازهء کافی جسور نیستید .

سی-کلید موفقیت، تمرکز ذهن آگاهمان روي چیزهایی است که می خواهیم، نه چیزهایی که از آن ها هراس داریم.

 

سی ویک-به برنامه مکتوب اهمیت بدهید اولویت هاي خود را به ترتیب شماره گزاري کنید هر روز حداقل یک هدف را در نظر گرفته و بکوشید آن را محقق سازید در زمان بندي خود طوري عمل کنید که ابتدا مهم ترین کارتان را انجام دهید تلاش کنید اولین ساعت کاري شما سودمند باشدبه خودتان و اولویت بندي که انجام داده اید اعتماد کنید به هیچ کسی اجازه ندهید وقت شما را تلف کند. جاي تعارف و کم رویی نیست به “صراحت بگویید “نه.
هنگام آشفتگی خود را نبازید، از فرد آگاهی راهنمایی بگیرید با خود مدارا نکنید، زمان هاي پرت خود را به حداقل برسانید

سی ودو-اگر منضبط و سخت کوش باشید و بهاي رسیدن به هدفتان را بپردازید و هر آنچه لازم است را بی چون و چرا انجام دهید و هرگز تسلیم نشوید می توانید به هر هدفی که می خواهید برسید.

success objective target dart
سی وسه -هربرت گري ” که یک تاجر موفق است بعد از 11 سال تحقیق به ایننتیجه رسید که وجه اشتراك و شباهت هاي افراد موفق این بود که ” افراد موفق عادت دارند کارهایی را بکنند که افراد ناموفق از انجام آنها خوششان نمی آید.”

 

 

سی وچهار-براي آنکه ذهن خود را مثبت نگه دارید، از بدگویی، شکوه، عیب جویی و سرزنش کردن دیگران خودداري کنید، هرگاه از شخصی عیب جویی کنید و یا از کسی که دوستش ندارید بدگویی کنید یا دیگران را به خاطر کاري که کرده یا نکرده اند سرزنش کنید، احساسات منفی و عصبانیت را به شریان هاي خود تزریق می کنید و کسی که زیان می بیند خود شما هستید.

 

سی وپنج-همیشه و در هر شرایطی افکار خود را به روي کاغذ بیاورید. همه چیز را یادداشت کنید. در حین نوشتن اتفاق ویژه اي میان مغز و دست شما روي می دهد. شما به شفافیت و درك بهتري نسبت به آنچه دارید یادداشت می کنید دست می یابید.بنابراین بهتر فکر می کنید. در واقع با نگارش هر چیز قبل از دست به کار شدن ، باهوش تر و خلاق تر خواهید شد.

سی وشش-آزادي شما به اندازه انتخاب هاي درست شماست. همیشه طرح و یا انتخاب دیگري به عنوان پروژه عقب نشینی براي زمانی که ممکن است طرح اول موفق نشود داشته باشید.

سی وهفت-نخست در مورد هدف روشن و بنیادي زندگیتان تصمیم بگیرید و سپس، همهي تلاشهاي خود را پیرامون آن، سازماندهی کنید.

سی وهشت-زمان، با ارزش ترین سرچشمه مالی و تمام موجودي شما براي خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید.

سی ونه-یک انسان عادي اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهایش را به گونه اي روشن اولویت بندي کند و کارهاي مهم را به سرعت انجام دهد، می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه هاي عالی می کشد، اما کمتر کاريرا به انجام می رساند، پیشی بگیرد.

چهل-اگر دو کار مهم را پیش رو دارید، اول کاري را که بزرگتر، سخت تر و مهمتر است، انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست به کار شوید و
آنقدر ایستادگی به خرج دهید تا کار تمام شود، پیش از آنکه دست به انجام کار دیگري بزنید.

اگر به خرید کتاب های موفقیت علاقه مندید میتوانید در سایت هشتگ کتاب بهترین کتاب های حوزه موفقیت را پیدا کنید اولین خرید شما در سایت هشتگ کتاب با ارسال رایگان میباشد.

اگر نمیدانید چه کتابی بخوانید خواندن  مقاله به شما کمک میکند

چه کتابی بخونم ؟ برای هر مشکلی کتابی وجود داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *